fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Katarzyna Pawłowska Coaching i Szkolenia zwana dalej Administratorem.

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, z którą należy się kontaktować we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest – Katarzyna Pawłowska (adres do kontaktu: [email protected] )

3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

4. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Są to w szczególności zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, organizowanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji mu przekazywanych i dotyczących Użytkowników.

7. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług.

 

§ 2 [ DEFINICJE ]

W ramach niniejszej Polityki Prywatności, poprzez poniższe definicje rozumie się:

1. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.kasiapawlowskacoaching.com

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,

4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z dostępnego w ramach Strony internetowej formularza kontaktowego.

 

§ 3 [ STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem www.kasiapawlowskacoaching.com  i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe uzyskane zostały z innych źródeł.

2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na Stronie internetowej Administrator realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.

 

§ 4 [ PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

1. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej, w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

2. Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są zbierane lub przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Administrator w szczególności przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług droga elektroniczną.

4. Powyższe dane mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Do usprawiedliwionych celów Administratora, o których mowa w § 4 pkt. 4 należą: A. prowadzenie negocjacji handlowych i wzajemnej komunikacji oraz informowanie o ofercie handlowej, B. przesyłanie informacji handlowej, C. tworzenie bazy danych, D. marketing własnych usług, E. prowadzenia analiz sprzedaży usług i badań rynku i innych czynności analitycznych i statystycznych, F. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Strony internetowej w celu poprawy stosowanych funkcjonalności , G. organizowania, przeprowadzania i koordynowania akcji marketingowych oraz akcji promocyjnych, H. zabezpieczeniu dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ochroną praw Administratora.

6. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, Administrator dokonuje tego tylko do momentu ustania tego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

8. Aktywność Użytkownika w ramach Strony internetowej, w tym jego dane osobowe mogą być rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu, zawierającym informacje o jego zdarzeniach i działaniach. Zebrane w ten sposób informacje mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, przy czym Administrator może je przetwarzać również w celach technicznych.

 

§ 5 [ RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH ]

1. Użytkownik odwiedzający Stronę internetową posiada kontrolę nad danymi osobowymi, które są przez niego podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach Strony internetowej do niezbędnego minimum.

2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora należą między innymi: A. imię i nazwisko albo inne oznaczenie osoby fizycznej / przedsiębiorcy, B. dane adresowe, C. numer NIP, D. numer telefonu, E. adres e-mail, F. adres IP,

3. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych stanowiących dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji będzie to oznaczać udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez Administratora.

 

§ 6 [ PLIKI COOKIES ]

1. W ograniczonym zakresie, po poinformowaniu Użytkownika o korzystaniu z plików cookies (baner wyświetlany na dole Strony internetowej), Administrator może zbierać automatycznie informacje o Użytkowniku, za pośrednictwem plików cookies, znajdujących się na Stronie internetowej. Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on ze Strony internetowej.

2. Wśród plików cookies między innymi należy wyróżnić: A. pliki cookies niezbędne do działania Strony Internetowej, umożliwiające poprawne wyświetlanie strony internetowej oraz prawidłowe jej działanie, B. pliki cookies niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika jak i zapisania stanu sesji po zakończeniu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika

3. Pliki cookies wykorzystywane w ramach Strony internetowej, mogą przypisywać urządzeniu końcowemu Użytkownika indywidualny identyfikator, który identyfikuje urządzenie Użytkownika, jednak na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

4. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookies już zapisanych przez przeglądarkę.

5. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek ze Strony internetowej może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony internetowej.

 

§ 7 [ AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ]

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą automatycznie przetwarzane.

 

§ 8 [ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

1. Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu lub do momentu wycofania przez nią zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy.

 

§ 9 [ PRZEKAZYWANIE DANYCH ]

1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w szczególności: A. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, B. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora, C. podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz Administratora, D. podmioty świadczący usługi prawne, E. podmioty obsługujące mailingi, F. banki, G. operatorzy płatności, H. firmy windykacyjne.

3. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

§ 10 [ PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ]

1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie z Administratorem, poprzez wysłanie wniosku w formie wiadomości elektronicznej e-mail na adres – [email protected] bądź w formie fizycznej na adres Administratora. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail.

3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać należy w szczególności: A. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, B. Prawo do uzyskania kopii danych, C. Prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych D. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, E. Prawo do ograniczenia przetwarzania F. Prawo do żądania usunięcia danych G. Prawo do przenoszenia danych

 

§ 11 [ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ]

1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§ 12 [ WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI ]

1. W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, sposobu przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jak również w przypadku zamiaru złożenia skargi dotyczącej tych kwestii należy przesłać wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami, w tym dotyczącymi skargi, na adres e-mail – [email protected]

2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

§ 13 [ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

1. Administrator wprowadzi zmiany w zakresie niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, między innymi z uwagi na, nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza dane osobowe.

2. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

3. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez jej publikacje na Stronie internetowej. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.